യേശുകര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക എന്നാല്‍ എന്താണര്‍ത്ഥം?

യോഹ.14-16 അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ അവന്റെ നാമത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ നമ്മുടെ കത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. ഉദ്ദാഹരണമായി 14:13-14 എന്നീ വാക്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. “നിങ്ങള്‍ എന്റെ നാമത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നത്‌ ഒക്കെയും പിതാവ്‌ പുത്രനില്‍ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്‌ ഞാന്‍ ചെയ്തു തരും. നിങ്ങള്‍ എന്റെ നാമത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നത്‌ ഒക്കെയും ഞാന്‍ […]

Read Article →

അവന്റെ തലയില്‍ ചുറ്റിയിരുന്ന റുമാല്‍ ശീലകലോടുകുടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട്‌ ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടിവെചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു (യോഹ. 20:7) എന്തുകൊണ്ട്?

ചോദ്യം: അവന്റെ തലയില്‍ ചുറ്റിയിരുന്ന റുമാല്‍ ശീലകലോടുകുടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട്‌ ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടിവെചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു  (യോഹ. 20:7) എന്തുകൊണ്ട്?  ഉത്തരം: ആദ്യം ശിലകള്‍ കിടക്കുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാല്‍ ” റുമാല്‍ “, ചുരുട്ടി അല്ലെങ്കില്‍ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു എന്നാണു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കനെമെങ്കില്‍ അക്കാലത്തെ എബ്രായ […]

Read Article →