ആത്മ മന്ന ആറാം വാല്യം

തലക്കെട്ട്‌                         : ആത്മ മന്ന ആറാം വാല്യം പകര്‍പ്പെടുക്കുക         : ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക ഉറവിടം           […]

Read Article →

ആത്മ മന്ന അഞ്ചാം വാല്യം

തലക്കെട്ട്‌                         : ആത്മ മന്ന അഞ്ചാം വാല്യം പകര്‍പ്പെടുക്കുക         : ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക ഉറവിടം             […]

Read Article →

ആത്മ മന്ന നാലാം വാല്യം

തലക്കെട്ട്‌                         : ആത്മ മന്ന നാലാം വാല്യം പകര്‍പ്പെടുക്കുക         : ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക ഉറവിടം             […]

Read Article →

ആത്മ മന്ന മുന്നാം വാല്യം

തലക്കെട്ട്‌                         : ആത്മ മന്ന മുന്നാം വാല്യം പകര്‍പ്പെടുക്കുക         : ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക ഉറവിടം             […]

Read Article →

ആത്മ മന്ന രണ്ടാം വാല്യം

തലക്കെട്ട്‌                         : ആത്മ മന്ന രണ്ടാം വാല്യം പകര്‍പ്പെടുക്കുക         : ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക ഉറവിടം             […]

Read Article →

ആത്മ മന്ന ഒന്നാം വാല്യം

തലക്കെട്ട്‌                         : ആത്മ മന്ന ഒന്നാം വാല്യം പകര്‍പ്പെടുക്കുക         : ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക ഉറവിടം           […]

Read Article →

പരിണാമ വാദം ബൌദ്ധിക തലം എതിര്‍ക്കുന്നു

പരിണാമ വാദം ബൌദ്ധിക തലം എതിര്‍ക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്ര ലോകം വളരെ പ്രാധാന്യം നല്‍കീ കൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒരുപോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ച പരിണാമ സിദ്ധാന്തം, ഇന്ന് അനേക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ക്ക് യുക്തിപരമായി യോജിക്കുവാ‍ന്‍ കഴിയില്ലെന്ന സത്യം ശാസ്ത്ര ലോകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അശാസ്ത്രീയതയും […]

Read Article →