വേര്‍പാട്

വേര്‍പാട് ലക്കം 1 വേര്‍പാട് ലക്കം 2 വേര്‍പാട് ലക്കം 3 വേര്‍പാട് ലക്കം 4 വേര്‍പാട് ലക്കം 5 വേര്‍പാട് ലക്കം 6 വേര്‍പാട് ലക്കം 7 വേര്‍പാട് ലക്കം 8 വേര്‍പാട് ലക്കം 9 വേര്‍പാട് ലക്കം 10 […]

Read Article →

ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിന്‍

ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിന്‍ മാത്യു ഫിലിപ്പ് , തിരുവനന്തപുരം വളരെ വ്യാപകമായി ഇന്നു ചെറുപ്പകാരിലും ഒരളവുവരെ വലിയവരിലം കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അനുകരണം എന്നത്. ഇഷ്ടപെടുന്ന ചില വ്യക്തികളെ, നേതാകളെ, ചില തത്വസംഗിതക്ളെ അനുകാരികുക. അവരുടെ പരിഷ്കര രിതികള്‍ അതായത് വസ്ത്രധാരണം, പുരുഷന്മാരും, […]

Read Article →

യഹോവ യിരെ (ഉല്‍പ്പത്തി 22:14)

യഹോവ യിരെ  (ഉല്‍പ്പത്തി 22:14) യഹോവ നമ്മെ കരുതുന്നു ഗോഡ് സണ്‍ പി. എസ്., തിരുവനന്തപുരം യഹോവ നമ്മെ കരുതുന്നു എന്ന്‍ ആര്‍ക്ക് പറയാം ?? 1 . യഹോവയെ അനുസരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് , ഉല്‍പ്പത്തി 22 : വാ 3, 18 […]

Read Article →